کلیپ عنکبوتی که قورباغه را آزاد کرد.

این عنکبوت،قورباغه گرفتار در تورش را نمی توانست بخورد , ولی او را نکشت و آزاد کرد