کلیپ مرغ سرکش پلیس آمریکا را سرکار گذاشت

پلیس آمریکا برای گرفتن یک مرغ محلی سرکش چهار ساعت عملیات تعقیب و گریز اجرا کرد.