کلیپ بالا کشیدن ماشین از انتهای دره با زنجیره انسانی

کلیپ-کلیپ جالب-بالا کشیدن ماشین از انتهای دره با زنجیره انسانی