کلیپ بازگشایی سفارت ایران در لندن

سفارت ایران در لندن پس از چهار سال تعطیلی امروز بازگشایی شد.