کلیپ مسابقات گوزن سواری در روسیه

آغاز مسابقات گوزن سواری در مناطق شمالی ننتز در روسیه همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی.