کلیپ اشک به موقع گاو را از مرگ نجات داد

چند قطره اشک که معلوم نیست به چه دلیل هنگام انتقال به کشتارگاه از چشمان گاو چند صد کیلویی خارج شد ، دل صاحب آن را به رحم آورد و گاو صحیح و سالم به مزرعه بازگشت.