کلیپ شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد!

ویدئوی جالب از زنده ماند دو چرخه سوار درشرایط یک تصادف سنگین !