کلیپ دعوای خروس و سگ خانگی

وقتی خروس و سگ خانگی یک مزرعه دار به پر و پای هم می پیچند