کلیپ اخراج کارمندان بانک به دلیل شبیه سازی اعدام داعش

یک بانک در انگلیس تعدادی از کارمندان خود را به دلیل تقلید از صحنه های سربریدن داعش اخراج کرد.