کلیپ نجات مرد لیبیایی از برخورد با میگ ۲۳

کلیپ-کلیپ جالب-نجات مرد لیبیایی از برخورد با میگ ۲۳