کلیپ سلطان بی یال و کوپال

فعالان در شبکه های اجتماعی فایل ویدئویی را بازنشر دادند که چگونگی فرو ریختن یال وکوپال سلطان جنگل را به تصویر می کشد.این فایل ویدئویی شیری را در گوشه قفس در حال استراحت نشان می دهد که ناگهان الاغی با احتیاط به او نزدیک می شود و سُم خود ضربه ای محکم به سر شیر می زند و سپس به او می خندند! و اما شیر...