کلیپ مشت خوردن یک توریست از نگهبان ملکه

یک گردشگر هنگام شوخی با نگهبان ملکه انگلیس، ناگهان با اقدام پیش بینی نشده نگهبان مواجه شد.