کلیپ آشنایی با معماری سبز

برای آشنایی با معماری سبز، ویدئویی که یک شرکت چینی فعال در عرصه معماری سبز آماده کرده است، را در ۳ دقیقه مشاهده کنید.