کلیپ باغ وحش عجیب خرّم آباد

در این باغ وحش نون تافتون غذای خرس ها و پای مرغ غذای ببرهاست !