کلیپ گردن بندهای سلطنتی ملکه سوئد

گردن بندهایی که اعضای خانواده سلطنتی سوئد، به ویژه ملکه سیلویا در مراسم مختلف استفاده می کند، همواره سوژه خبرنگاران و رسانه های مختلف جهان بوده است که در این گفتار، به مرور ۵۰ مورد از طرح های آن می پردازیم.