کلیپ راهنمای خوب درباره دانشگاه پزشکی بلاروس

ویدئوی زیر یک راهنمای خوب درباره این دانشگاه پزشکی می باشد که سفری دارد به داخل دانشگاه و شما را با این دانشگاه ظرف چند دقیقه آشنا می کند.