کلیپ روش هوشمندانه گربه برای به دست آوردن غذا

درخواست هوشمندانه گربه برای به دست آوردن دل مردی در غذاخوری ، موضوع فیلم کوتاهی در شبکه های اینترنت است که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.