کلیپ شیر خوانده

این خانم این شیر رو بزرگ میکنه ولی به علت مشکلات مادی شیر رو میده به باغ وحش ... بعد از مدتی میره باغ وحش و همدیگر را میبینند.