کلیپ گیر دادن احسان علیخانی به تبلیغات ماهواره ای در برنامه

احسان علیخانی روز شنبه ۳۰ خرداد روبه روی بانویی نشست که پس از تزریق ژل زندگی اش سیاه شده بود. این برنامه که درباره جراحی های زیبایی بود مجری برنامه اشاره ای به حاشیه های تبلیغات ماهواره ای داشت.