کلیپ موجود عجیب دریایی دراقیانوس آرام

انتشار فیلمی از موجود عجیب دریایی در آبهای نزدیك جزایر گالاپاگوس دراقیانوس آرام با استقبال گسترده كاربران اینترنتی و زیست شناسان مواجه شده است.