کلیپ زیباترین خیابان های جهان ازنگاه weather.com

وقتی از زیباترین خیابان های جهان نام برده می شود، برای خیلی ها، خیابان شانرلیزه پاریس، به عنوان نمادی از معروفت ترین و زیباترین خیابان جهان تصور می شود. در حالی که سانزلیزه در بین زیباترین خیابان های جهان جای ندارد.