تلویزیون باز هم ناز کلاه قرمزی را می خرد؟

تلویزیون باز هم ناز کلاه قرمزی را می خرد؟ آیا کلاع قرمزی ۹۵ پخش می شود؟