کلیپ بازار داغ پوشاک تاناکورا در ایران

تاناکورا به لباس های دست چندم و دور ریختنی خارجی گفته می شود که با یک شستشوی نصفه و نیمه سر از فروشگاه های داخلی درمی آورند و چهره غیربهداشتی آنها پشت نقاب خارجی شان پنهان می شود.