کلیپ تعداد کاربران کدام اپلیکیشن بیشتر است

این روزها سیل اپلیکیشن ها آن چنان قوی است که مقاومت هر کاربری را برای دوری از آن ها می شکند. اپلیکیشن هایی که هر کدام شناسنامه ای جالب دارند که خیلی ها از آن بی خبرند.