با کمترین امکانات چه قشنگ مینوازه!

با کمترین امکانات چه قشنگ مینوازه!