کلیپ بازسازی نبرد واترلو با اسباب بازی های لگو

در بلژیک گروهی به بازسازی نبرد واترلو که به شکست ناپلئون ختم شد با مهره های لگو پرداخته اند. در این بازسازی بیش از هزار قطعه لگو استفاده شده است. لگو یک گروه دانمارکی ساخت سرگرمی ها برای کودکان است.