کلیپ پدر نادان و سهل انگار

پدر نادان و سهل انگار در مقابل فرزندانش اسلحه پر را تمیز می کند