کلیپ دزدی ناکام خودپرداز با جاش !

ویدئو فوق از کوینزلند استرالیا است . این مرد که سعی می کرد دستگاه خودپرداز را از یک فروشگاه برباید در وضعیتی جالب قرار گرفت .