کلیپ رها کردن موش در رستوران به جای پول!!!

مرد جوان برای نپرداختن پول غذای خود در رستوران , موش خانگی خود را در کف رستوران رها کرد.