کلیپ بوینس آیرس میزبان پهن ترین خیابان جهان

خیابان ۹ می پهن ترین خیابان جهان است. این خیابان ۹ خط عبوری دارد .