کلیپ ۴۰۰۰ شاخه گل رُز به نشانه پیام صُلحِ پیامبر در لندن

کلیپ-کلیپ جالب-۴۰۰۰ شاخه گل رُز به نشانه پیام صُلحِ پیامبر در لندن