کلیپ مسابقه راگبی در دمای منهای ۳۰ درجه سانتیگراد

مسابقه راگبی در دمای منهای ۳۰ درجه سانتیگراد در شمالی ترین نقطه زمین