کلیپ نقش هنرمندانه چهرۀ نیمار روی سر مشتری

ناریکو آرایشگر برزیلی در آرایشگاه خود نزدیک سائو پولو با تراشیدن موهای سر مشتری اش صورت نیمار کاپیتان تیم ملی برزیل را بصورت یک تابلوی هنری متحرک به نمایش گذاشت.