کلیپ خروسی که سگ را مهار کرده و به دنبال سگ می رود

کلیپ-کلیپ جالب-خروسی که سگ را مهار کرده و به دنبال سگ می رود