کلیپ مجموعه ای از سر به سر گذاشتن با گاوهای وحشی

مجموعه ای از سر به سر گذاشتن با گاوهای وحشی در خیابان که ختم به خیر نشدند