کلیپ خرس کشی دسته جمعی و وحشیانه

باز هم کشتار یک حیوان بی آزار به شکلی وحشیانه دستمایه کلیپی این بار از سوی اهالی یک منطقه در شمال غرب کشور شده است. این حیوان مورد حمله قرار گرفته یک خرس قهوه ای، حیوانی در تهدید انقراض در ایران است.