کلیپ صحنه پرتاب فشفشه به سمت دروازه بان روسیه

صحنه پرتاب فشفشه به سمت دروازه بان روسیه در بازی با مونته نگرو