کارتون - گزارش تی وی پلاس از تست گلوری -اردیبهشت ۹۴

گزارشگر تی وی پلاس با حضو در استودیو های گلوری گزارشی از روز تست تهیه نموده اند.