کلیپ ‫گلایه محمدرضا شجریان از ممنوع الکاری خود‬

گلایه محمدرضا شجریان از ممنوع الکاری خود در همایش حافظ