کلیپ پیرزن ها بر سر جای پارک با کسی شوخی ندارند!

یک خانم مسن که منتظر خالی شدن جای پارک بود، به یکباره مشاهده کرد که خودرویی دیگر به سرعت وارد جای مورد نظر وی شد... بقیه ماجرا را در فیلم ببینید!