کلیپ لاکپشتی که به جای دست چرخ دارد

لاکپشتی که در حمله موشها دستان خود را از دست داده بود، اکنون به کمک دو چرخ به زندگی خود ادامه می دهد