کارتون - عروسی گیسوکمند - Tangled Ever After دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط - ناظر کیفی: مهرداد رئیسی - مترجم: علی کاس زاده || - گلوری انترتینمنت