کلیپ پرچمی به بزرگی ۱۹ زمین فوتبال

۸۰کیلومتر پارچه برای تهیه این پرچم به کار گرفته شده است.