کلیپ نخستین حضور نوزاد خانواده سلطنتی در انظار عمومی

کیت و ویلیام، دوشس و دوک کمبریج در برابر بیمارستان سن ماریز، فرزندشان را تنها ساعاتی پس از تولد به جمعیت مشتاق نشان می دهند.