کلیپ موتور سواری روی دریاچه ای به رنگ آسمان

آقای میکی به مسافرت به سمت جنوب آمریکا ادامه میده تا در بولیوی به این دریاچه بر میخوره و فیلمی ازش میگیره که بسیار دیدنی و جالبه