کارتون - آنونس How to Train Your Dragon ۲ - گلوری

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط ناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسی دوبله شده در گلوری انترتینمنت