کلیپ جنگنده های سعودی باند فرودگاه صنعا را بمباران کردند

جنگنده های سعودی پس از آنکه باند فرودگاه صنعا را بمباران کردند و مانع از فرود هواپیمای ایرانی شدند.