واکنش رئیس جمهور به یک انتقاد

واکنش رئیس جمهور به یک انتقاد_دولت من به خارج از کشور متکی است؟