کلیپ نمایشگاه خیابانی خودروهای لوکس تهران!

گزارش تلویزیون ایران از برخورد با خودروهای لوکس متخلف در نمایشگاه خیابانی خودروهای لوکس تهران!