کلیپ انتقام سریع مار از تمساح

مار بزرگ که از خورده شدن بچه اش توسط تمساح خشمگین شده بود در کمتر از چند دقیقه با بلعیدن کامل تمساح ، انتقام سختی از او گرفت.